Wesselink Buunk BV Contact

AVG

Wesselink Buunk BV Wesselink Buunk BV, gevestigd aan Marssteden 59 7547TE Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.wesselinkbuunk.nl

Marssteden 44

7547TC Enschede

053-2030068

 

Persoonsgegevens die wij verwerken,

 

Wesselink Buunk BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Pensioennummer
 • Overige personeelsgegevens bij indiensttreding en verdere ontwikkeling in de diensttijd, o.a. Diploma’s, werkervaring, kwalificaties.
 • Functioneringsgevens.
 • Datum indiensttreding en uitdiensttreding.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken,

 

Wesselink Buunk BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken,

 

Wesselink Buunk BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wesselink Buunk BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming,

 

Wesselink Buunk BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wesselink Buunk BV) tussen zit. Wesselink Buunk BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren,

 

Wesselink Buunk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens het fiscaalrecht moeten we de informatie tot 7 jaar na uitdiensttreding bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden,

 

Wesselink Buunk BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wesselink Buunk BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wesselink Buunk BV uw

persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Zie overzicht persoonsgegevens met derden

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wesselink Buunk BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen,

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wesselink Buunk BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wesselinkbuunk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wesselink Buunk BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen,

 

Wesselink Buunk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wesselink Buunk BV hanteert hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wesselinkbuunk.nl